حوالجات ارزی

حوالجات ارزی

انجام معاملات ارزی به صورت حواله در سامانه نیما توسط کارگزاران متعهد در چارچوب مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا و اداره مبارزه با پولشویی
لازم به ذکر است که انجام حواله های آزاد (اعم از شخصی، دانشجویی و …) بدون تخصیص ارز نیمایی در سامانه جامع تجارت در حال حاضر ممنوع و توسط این صرافی غیر قابل انجام میباشد.
فرایند حواله:
دریافت پروفرما از متقاضی جهت بررسی ذینفع
اخذ تایید انجام حواله
دریافت نرخ حواله از صرافی
اعلام کد درخواست در سامانه نیما
تایید پیشنهاد ثبت شده توسط متقاضی
پرداخت ریال و ثبت تراکنش پرداختی در سامانه نیما
تکمیل فرمهای مربوط به احراز هویت و ارسال حواله ارسال مدارک صدور حواله
مهر و امضاء فاکتور فروش توسط متقاضی
دریافت رسید پرداخت ارز در سامانه جامع تجارت
مختومه و ارسال نامه تایید دریافت وجه