سکه

سکه

انجام معاملات مسکوکات مطابق با میانگین نرخ بازار در چارچوب مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا و اداره مبارزه با پولشویی
مدارک مورد نیاز:

1- اصل کارت ملی هوشمند و یا رسید ممهور درخواست ثبت نام کارت ملی هوشمند به همراه کارت ملی قدیمی و شناسنامه

2- کارت عابر بانک به نام شخص خریدار (حداکثر سقف خرید روزانه 1.000.000.000 ریال می باشد)

3- خط موبایل به نام شخص خریدار

*حضور شخص خریدار الزامی می باشد.*